Rotary Bilgilendirme Politikası

Rotary Bilgilendirme PolitikasıKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Rotary 2430. Bölge Federasyonu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde
talep ettiğimiz ve tarafımızca paylaşılan kişisel verilerinizin yine işlenmelerini gerektiren amaç
çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, saklanacak, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel
verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve
koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek,
sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, aile birey bilgileri
vb.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, üyesi bulunulan kulüp, iş ile fotoğraf ve görüntü
gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya sosyal medya
mecraları gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; Federasyonumuzun kuruluş amaçları doğrultusunda
yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi,
sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, tanzim edilen veya edilecek
sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha iyi ve daha
güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip
kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir.

Toplanan tüm bilgiler hakkında KVKK’nın 11. maddesi gereği bilgi@rotary2430.org.tr adresine güvenli
elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek ya da Sancak Mahallesi, 535. Sokak, No:
9/2, Çankaya /ANKARA adresine şahsen veya ıslak imzalı dilekçeniz ile başvurarak kişisel
verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde veya
yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuz, hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeniz
halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılır.

Ancak, işlemin Federasyonumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunuz hakkında sizinle
iletişime geçebilmemiz ve talep edilen bilgi hakkında sehven üçüncü kişilere bilgi verilmesini
önlemek amacıyla, başvurunuzda kimlik ve adres bilgilerinizle birlikte kimliğinizi doğrulamaya
yarar belgelerinde eklenmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla.
Rotary 2430. Bölge Federasyonu